Bestyrelse

Bent Jensen, Formand
Skive AM

Thøger Berg Nielsen
Skive Tennisklub

Justus Clemmensen
Skive Tennisklub

Jan Hybner
Skive AM

Frank Andersen
Udpeget af bestyrelsen

 

Vedtægter for Spar Nord Arena

 

§ 1:

Den selvejende institution har hjemsted i Skive Kommune.

 

Formål:

§ 2:

Institutionens formål er at drive og udvikle en arena på arealet ved Skive stadion. Arenaen skal indeholde helårsfaciliteter til atletik og tennis og skal danne rammerne om forskellige sportsgrene og aktiviteter.

 

Drift:

§ 3:

Spar Nord Arena kan udlejes til andre formål.

Arenaens indtægter kommer fra udleje af hallen, bidrag fra interessenter og sponsorer.

Til særlige formål kan der søges midler fra fonde.

 

Ledelse:

§ 4:

Arenaens ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer idet:

Skive Atletik- og Motionsklub udpeger 2 medlemmer.

Skive Tennis Klub udpeger 2 medlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne fra de to klubber udpeger enstemmigt et femte medlem, der skønnes at have interesse for Spar Nord Arena og idrætslivet i Skive Kommune.

Der udpeges ikke suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide udpeger den organisation det afgående medlem repræsenterer en suppleant. Afgår et bestyrelses-medlem, der ikke er udpeget af de to klubber, udpeges enstemmigt et nyt medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

 

Bestyrelsens opgaver:

§ 5:

Det er bestyrelsens opgave at drive, vedligeholde og udvikle Spar Nord Arena i overensstemmelse med formålet.

Bestyrelsen skal sikre, at Spar Nord Arena er tidssvarende og bedst muligt tilgodeser brugernes behov.

Bestyrelsen kan indgå aftaler med relevante samarbejdspartnere.

Bestyrelsen kan ansætte personale og købe ydelser.

Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året.

Formanden, i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsens forhandlinger, og ved eventuel stemmelighed vægtes formandens stemme.

Formanden, i dennes fravær næstformanden, udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne samt er ansvarlig for, at der udarbejdes referat fra møderne. Referatet skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.

Punkter til dagsordenen skal være tilsendt formanden senest en uge før bestyrelsesmødet

Der afholdes minimum et møde om året med Arenaens interessenter og samarbejdspartnere. Dette møde, der er af orienterende karakter, afholdes inden udgangen af februar. Der udarbejdes referat fra mødet, der sendes til Skive Atletik- og Motionsklub og Skive Tennisklub samt medlemmerne af Spar Nord Arenas bestyrelse.

Der afholdes desuden minimum 1 planlægningsmøde om året mellem formanden for Spar Nord Arena og formændene for Skive Atletik- og Motionsklub og Skive Tennisklub. De respektive formænd kan invitere andre bestyrelsesmedlemmer med til mødet. Dette møde afholdes inden d. 1. juli.

 

Tegningsret:

§ 6:

Den selvejende institution tegnes af formanden.                        

Ved formandens forfald tegnes institutionen af næstformanden.

 

Årsberetning, Regnskab og Revision:

§ 7:

Spar Nord Arenas regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren udpeges af bestyrelsen.

Til revision af årsregnskabet udpeger bestyrelsen en registreret eller statsautoriseret revisor.

Det reviderede regnskab sendes til orientering til Skive Atletik- og Motionsklub, Skive Tennisklub og Skive Kommune senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

 

Vedtægtsændringer:

§ 8:

Ændringer i vedtægterne kan kun foretages ved enstemmighed i bestyrelsen.

 

Opløsning:

§ 9:

Beslutning om opløsning kan kun træffes ved enstemmighed i bestyrelsen. Ved opløsning tilfalder Spar Nord Arenas aktiver og passiver Skive Atletik- og Motionsklub og Skive Tennisklub.

 

Ikrafttræden:

§ 10:

Den selvejende institution er stiftet den 30. august 2005.

Vedtaget, Skive den 20. august 2005

Revideret, Skive den 31. januar 2008.

Revideret, Skive den 9. december 2009

Revideret, Skive den 1. november 2012.

Revideret, Skive den 1. januar 2018

 

 

Skive, den 12. december 2017


Kontakt udlejning: +45 22 10 24 10

Kontakt Spar Nord Arena

Udlejning af hal

Stadion

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her